• 0400800182
 • myynti@palveluita.info

  Rakentaminen

  Rakennusluvan hakeminen

  Rakennusluvan hakeminen 

  Rakennuslupa-asiat hoituvat parhaalla mahdollisella tavalla oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja joustavasti, kun hankkeesta tullaan neuvottelemaan rakennusvalvonnan lupavalmistelijan kanssa jo ennen suunnittelun aloittamista ja kun hankitaan pätevä pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat.  Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

  Tärkeä ennakkoneuvottelu

  Ennakkoneuvottelussa selvitetään rakentamisen edellytykset, kuten hankkeeseen tarvittava suunnittelupätevyys, asemakaavan asettamat vaatimukset ja mahdollisten muiden lupien tarve. Samalla annetaan myös alustavaa yleisneuvontaa mm. kaupunkikuvallisista tavoitteista, teknisistä vaatimuksista, melu ja luvan hakemisesta.

  Rakennuslupamenettelyssä luvanhakija tai mieluummin yhdessä suunnittelijan kanssa esittelee rakennuslupahakemuksensa suoraan alueen lupavalmistelijalle, joka pienemmissä hankkeissa myös myöntää rakennusluvan. 

  Tässä esittelyssä lupavalmistelija perehtyy rakennushankkeeseen ja saa suunnittelijalta ja luvanhakijalta kaikki lupakäsittelyä varten tarvitsemansa tiedot ja selvitykset. Jos hakemusta ei voida sellaisenaan hyväksyä, saa suunnittelija/luvan hakija samalla lupavalmistelijalta kaikki tarvittavat tiedot lupahakemukseen mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä ja rakennussuunnitelmaan mahdollisesti tarvittavista korjauksista ja muutoksista. Lupahakemukseen tarvittavat liiteasiakirjat voivat vaihdella. Lausunnot voivat aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin.

  Joustavan lupakäsittelyn mahdollistamiseksi on suositeltavaa, että luvanhakija käy suunnittelijansa kanssa esittelemässä rakennussuunnitelmaansa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen lopullisten suunnitelmien tekoa. Tällöin jo alkuvaiheessa voidaan ottaa kantaa siihen, onko suunnitelma hyväksyttävissä ja vältytään suunnitelmien myöhemmältä korjaamiselta ja muutoksilta. Samalla luvanhakija saa tiedot rakennusluvan myöntämisedellytyksistä, tarvittavat lausunnot sekä lupahakemuksen liitteeksi tarvittavista selvityksistä ja asiakirjoista. Erilaiset selvitykset mm. ääneneristyselvitys ja lausunnot voivat aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin, muutokset on tehtävä myös pääpiirustuksiin ennen lopullista piirustuksien toimitusta lupakäsittelyyn.

  Rajanaapureille ilmoittaminen

  Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on lain mukaan pääsääntöisesti ilmoitettava rakennuspaikan rajanaapureille. Tämä ilmoittaminen voidaan hoitaa joko viranomaisten tai luvan hakijan toimesta. Viranomaisen toimesta tapahtuva ilmoittaminen on maksullista. Luvan hakijan hoitaessa itse ilmoittamisen, on suositeltavaa, että hän käy henkilökohtaisesti tapaamassa rajanaapureita ja esittelee heille rakennushanketta koskevat suunnitelmansa. Jos naapurit ovat vaikeasti tavoitettavissa, voidaan ilmoittaminen hoitaa kirjallisestikin sitä varten laadituilla lomakkeilla. Luvan hakijan toimesta tapahtuneesta tiedottamisesta on liitettävä selvitys lupahakemuksen liitteeksi. Naapureilla on myös mahdollisuus tutustua rakennushankkeen suunnitelmiin rakennusvalvonnassa.

  Soveltuvuus Rakennuspaikalle

  Rakennuslupamenettelyssä tarkastetaan muun muassa, että suunniteltu rakennus soveltuu rakennuspaikalle, sitä ympäröiviin rakennuksiin, kaupunkikuvaan ja ympäristön vaatimuksiin. Tämän vuoksi valmista talopakettia suunnittelevan ei missään tapauksessa tule tehdä talopaketista sitovaa tilausta, ennen kuin rakennusvalvonnassa on selvitetty, että kyseinen talotyyppi sellaisenaan soveltuu rakennuspaikalle ja että edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ovat olemassa. Samoin myöskään paikalla rakennettavaa taloa koskevia lopullisia suunnitelmia ja rakennuspiirustuksia ei tulisi laatia, ennen kuin luvan myöntämisedellytykset on tutkittu. Esim. ympäristömelu (tieliikenne-, rata- ja lentomelu) voi asettaa vaatimuksia rakenteille, huoneiden sijoittelulle ja melusuojauksille niin rakenteellisille kuin meluaidoille/valleille. Ympäristömelu asettaa vaatimuksia rakenteiden ja rakennusosien ääneneristävyyksille ja jopa pinta-aloille. Nämä vaatimukset selviävät rakennuslupaan liitettävästä ääneneristävyysselvityksestä, pääpiirustuksien rakenteet pitää olla ääneneristysselvityksen mukaiset.

  Lupahakemuksen käsittely

  Rakennuslupahakemus otetaan vastaan siinä vaiheessa kun on todettu, että sen liitteenä ovat kaikki käsittelyn edellyttämät selvitykset ja rakentamissuunnitelma on hyväksyttävissä. Tämä jälkeen virkamiestyönä tapahtuva lupahakemuksen valmistelu tapahtuu varsin nopeasti ja pienehkön hankkeen, esim. omakotitalon, rakennuslupa myönnetään yleensä 1- 2 kuukaudessa riippuen hankkeesta, lausunnoista ja naapurien mahdollisista huomautuksista. Suurille rakennushankkeille luvan myöntää ympäristölautakunnan rakennuslupajaosto. Kun rakennuslupa on myönnetty, lähetetään luvanhakijalle lupa päätös piirustuksineen (voi myös sovittaessa noutaa) sekä erikseen luvan käsittelystä perittävää maksua koskeva lasku. 

  Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitus rakennusluvan myöntämisestä pannaan nähtäville rakennusvalvonnan ilmoitustaululle. Viranhaltijan päätöksellä myönnettyyn rakennuslupaan, jollaisia kaikki yhden tai kahden asunnon pientalojen rakennusluvat ovat, voidaan tyytymättömyyttä esittää asiaa koskevalla oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista.

  Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 14 päivää päätöksen antamisesta ja oikaisuvaatimus käsitellään Vantaan ympäristölautakunnan rakennuslupajaostossa. Jaoston päätöksestä voidaan edelleen valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiselle on 30 päivää jaoston päätöksen antamisesta. Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen ja valituksen voi tehdä luvan hakija, rakennuspaikan rajanaapurit sekä muu sellainen henkilö, jonka etua tai oikeutta lupapäätös koskee ja kunta. Maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevissa valitusoikeus on laajempi, valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; kunnan jäsenellä; kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, sekä alueellisella ympäristökeskuksella (MRL 192 §).

  Jos päätöksen osalta ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta määräajan kuluessa, lupapäätös saa lainvoiman ja rakennustyö sen perusteella voidaan aloittaa. Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus.

  Rakennuslupa haku ohjeita

  Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

  Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

  Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen sekä sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§)

  Lupahakemuksen valmistelu

  Rakennusluvan hakemista valmistellessa hankkeeseen ryhtyvän tulee:
  1. varmistaa, että hänen käytössään on pätevät suunnittelijat
  2. varmistaa, että rakennuspaikkaan kohdistuvat luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät
  3. hankkia suunnittelun lähtöaineisto
  4. varmistaa, että pääsuunnittelija sopii ennakkoneuvottelun alueen lupavalmistelijan kanssa
  Rakennushankkeen suunnittelijat

  Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat.

  Suunnittelua aloitettaessa rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee pääsuunnittelijaa apuna käyttäen selvittää rakennushankkeen vaatimat ja tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä huolehtia rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen määrittelemisestä.

  Rakennushankeen vastuulliset suunnittelijat tulee valita siten, että heillä on tosiasialliset edellytykset hoitaa tehtävänsä määräysten ja asetusten edellyttämällä tavalla. Ilmoitetun vastuullisen suunnittelijan valinnassa on pätevyyden lisäksi otettava siis huomioon se, että hänen tulee olla rakennustyömaan käytettävissä koko rakennustyön ajan, koska hänen tehtäviinsä kuuluu mm. suunnitelmien ja selvitysten toimittaminen rakennusvalvontaan, tarvittavien työnaikaisten muutossuunnitelmien laatiminen ja osallistuminen rakennustyön valvontaan siten kuin on erikseen määrätty tai aloituskokouksessa osoitettu.

  Rakennuspaikkaan kohdistuvat luvan myöntämisen edellytykset

  Asemakaava-alueella tontti tulee olla mitattu ja rekisteröity ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää.

  Mahdollisista kaavatulkinnoista, kaupunkikuvallisista ratkaisuista ym. tulee varmistua neuvottelemalla alueen lupakäsittelijän kanssa riittävän ajoissa. Jos hanke poikkeaa vähäisesti säännöksistä tai kaavasta on varmistettava rakennusvalvonnan kanta poikkeamiin. On kuitenkin hyvä muistaa että, poikkeaminen edellyttää aina tontin tai alueen käyttöön liittyvää erityistä syytä. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön, esteettömyyden, suojelutavoitteiden tai liikenneolojen kannalta, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella.

  Hankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa edellyttävätkö poikkeamiset mahdollisesti poikkeamispäätöstä. Mikäli asemakaavasta tai rakentamista koskevista säännöksistä poiketaan vähäistä enemmän, tulee hankkeelle hakea poikkeamispäätös Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta ennen rakennusluvan hakemista.

  Espoon asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta jolla rakennuslupien hakeminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveratkaisua (Espoon kaupungin rakennusjärjestys 28 §).

  Suunnittelun lähtöaineisto: 

  - Rakennuslupakartta-aineisto (käsittää mm. asemakaavakartan määräyksineen ja kiinteistörekisteriotteen)
  - Poikkeamispäätös tarvittaessa
  - Suunnittelutarveratkaisu tarvittaessa
  - Vesijohdon ja viemärin liitoskohtalausunto
  - Katukorkeusilmoitus
  - Mahdolliset maanalaiset johdot

  Selvitys rakennuspaikasta:

  • rakennuspaikan lähtötilanne sekä tontin ympäristön rakennuskanta (valokuvia)
  • rakennuspaikan korkeudet (pintavaaitus, katukorkeusilmoitus)
  • rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteet (pohjatutkimus, perustustapalausunto, pohjaveden korkeusasema)
  • rakennuspaikan terveellisyys (esim. selvitys mahdollisesta pilaantuneesta maaperästä ja sen puhdistuksesta)
  • tonttialueen kuivatus sekä luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen
  • talousvesien käsittely (vesi- ja viemäriliittymät, liitoskohtalausunto / kiinteistökohtainen jätevesien käsittely verkostojen ulkopuolella)

  Talopaketin hinta

  HANKI EDULLINEN TALOPAKETTI

  Talopakettirakentaminen on varma ja edullinen tapa hankkia oma koti. Perheen jolla ei ole kokemusta, tai rakentamisen ammattitaitoa, on paras tapa rakentaa.
  Kun osaa rakentaa, voi hankkia riisutun talopaketin, elementti-, tai materiaalipakettina. Kaikkein helpoin tapa rakentaa, on muuttovalmis tyyppitalopaketti, tapa on kasvattanut osuuttaan viimeisinä vuosina melkoisesti tämä tapa on kaikkein varmin talopaketin ostajalle ja kovan kilpailun takia myös hyvin edullinen. Muuttovalmis talopaketti on varma, koska siihen voi yleensä etukäteen tutustua, sillä on kiinteä, varma hinta etukäteen tiedossa, se kattaa lähes kaiken itse talonrakentamisesta (puuttuu lähinnä vain pohja-/perustus- ja pihatyöt, sekä liittymämaksut) ja aikataulu on tarkkaan etukäteen tiedossa.

  Suosittelemme mielellämme tyyppisisältöisen talopaketin, tämä on hyvä ja edullinen valinta, suunnittelutyöt on jo suoritettu.

  Talopakettitoimittajia on paljon, mutta kun tiedät, minkä laajuisen toimituksen olet hankkimassa, teetkö puusta, kivestä, tiilestä vai hirrestä, tutki paikallisten talotoimijoiden talomallit ja haastattele edustajia, voit huomata vaihtoehtojen vähyyden. Tärkeintä ei ole talomerkkien vertailu toisiin merkkeihin, vaan omiin tavoitteisiin ja omaan kustannusarvioon

  • CE, ETA, ISO 9001 ja FSC-sertifikaatit – laadukkaat puurakennukset, valmiit puurakenteet ja hirsitalot valmistetaan ISO 9001 : 2008 -laatuvaatimusten mukaisesti. Puumme hankitaan hyvin hoidetusta metsästä, jonka toimittaja on FSC-sertifikaatin haltija.
  • Toimitustakuu – varmennamme lähetyksemme pankkitakuulla, jotta asiakas voi olla varma myöhästyneistä lähetyksistä aiheutuneiden vahinkojen korvauksesta.
  • Maksutakuusopimus – turvaamme sopimuksen toimituksen pankkitakuulla, joka kiinnittää kaikki etumaksut kunnes tuote on saapunut perille.
  • Täydellinen ratkaisu – suunnittelusta ja valmistamisesta asennukseen. Näin asiakas voi hallinnoida prosessia helpommin

  NYKYAIKAINEN TUOTANTO

  Nykyaikainen teknologia – rakennuselementtien ja talojen valmistaminen huippulaadulla nykyaikaista CNC-kalustoa käyttäen takaa parhaimman hinta/laatu-suhteen. Näin voimme tarjota 25% prosenttia halvemman hinnan. 

   Omakotitalo on perinteisesti suomalaisen asumisen unelma. Ylivoimainen enemmistö haluaisi asua omassa talossa. Omakotitalo koetaan omaksi reviiriksi missä toiminnan voi päättää itse. Omakotitalon yksityisyys ja viihtyisä pihamiljöö ovat arvossaan. Haaveista tehdään totta rakentamalla itse tai rakennuttamalla.

   Omakotirakentamiseen ryhtyvältä vaaditaan henkistä vahvuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tehtävä on erittäin haastava, mutta myös innostava, rakentaminen ei voi olla kallis uusi harrastus. Useimmat oppivat jotain aivan uutta niin itsestään, puolisostaan kuin byrokratiastakin tämän rakennusprosessin aikana. Valmis oma talo palkitsee vuosien ponnistelut ja uhraukset. Oman talon rakentaminen on usein myös taloudellisesti kannattava ponnistus.

  Rakennusrasitteet

  Rakennusrasitteet 

  Maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:n mukaan tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan säännöksessä mainituin edellytyksin perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite).

  Rakennusrasitetyypit, (poimittu Espoon kaupungin sivustolta)

  Rakennusrasitetyypeistä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:ssä. Säännöksen luettelo on tyhjentävä, joten muita rakennusrasitteita ei voida perustaa. Mikäli kiinteistön omistajat sopivat rasitesopimuksessa esim. aidan rakentamisesta tonttiensa rajalle, aidan kustannusten jaosta ja kunnossapidosta, kyse on asianosaisten välisestä yksityisoikeudellisesta sopimuksesta, josta ei perusteta rasitetta.

  Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa rakennusrasitteena toista kiinteistöä rasittava oikeus:

  Perustusrasite 
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen tai tukimuurin perustusta rasiteoikeuden haltijan kiinteistölle rakennettavan rakennuksen tai tukimuurin perustamiseen sekä ulottaa rakennuksen tai tukimuurin perustus rasitetulle kiinteistölle.

  Rakennerasite 
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen seinää tai rakennetta välipohjan tai muun rakenteen tukemiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen sekä rakentaa niin, että rajalla olevilla rakennuksilla on yhteinen seinä.

  Laiterasite 
  Sijoittaa kiinteistöä palvelevia johtoja ja näihin kuuluvia laitteita rasitetulla kiinteistöllä olevaan rakennukseen sekä käyttää näihin tarvittavia tiloja.

  Käyttörasite 
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kulkuväylää, väestönsuojaa ja autopaikkaa.

  Huoltorasite 
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevaa lämpökeskusta tai lämmönsiirtolaitetta taikka jätehuoltoa tai muuta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa laitosta sekä näihin tarkoituksiin varattua tilaa.

  Yhteisrasite 
  Käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kiinteistöjen yhteiseksi tarkoitettua tilaa taikka muuta asumista, työntekoa tai kiinteistönhoitoa palvelevaa laitosta ja näihin tarkoituksiin varattua tilaa.

  Seinärasite 
  Tehdä ovi tai muu aukko rasitetun kiinteistön rajalla olevaan seinään tai jättää palomuuri rakentamatta.

  Sietorasite 
  Ulottaa rakennuksen katto tai lisäeristyksestä johtuva ulkoseinän osa rasitetun kiinteistön puolelle tai rakentaa katto siten, että vesi valuu rasitetulle kiinteistölle ja johdetaan sen kautta.

  Rakennusrasite  vai kiinteistörasite?

  Toisinaan rakennusrasitetta voi olla vaikea erottaa kiinteistönmuodostamislain mukaisista kiinteistörasitteista, jotka perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

  Esimerkkejä

  Jos autopaikka sijoitetaan rasitetulla tontilla sijaitsevaan autotallirakennukseen, kyse on rakennusrasitteesta. Kiinteistörasitteesta on puolestaan kyse, jos autopaikka sijoitetaan rasitetun tontin pihamaalle tai siellä sijaitsevaan autokatokseen.

  Jos oikeutetulla kiinteistöllä on oikeus käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevaa jätekatosta, kyse on kiinteistörasitteesta, mutta mikäli rasiteoikeuden kohteena on jätehuone, kyse on rakennusrasitteesta.

  Tässä yhteydessä kiinteistörasitteita ja niiden perustamista ei käsitellä enempää. Tietoja kiinteistörasitteiden perustamisesta saa teknisestä keskuksesta. Kiinteistönmuodostamislain mukaista rasitetoimitusta kiinteistörasitteen perustamiseksi haetaan teknisen keskuksen kaupunkimittausyksiköstä.

  Mitä rasitesopimukselta edellytetään?

   • Rakennusrasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset kiinteistönomistajat sopivat siitä kirjallisesti ja kaikkien kiinteistönomistajien on allekirjoitettava sopimus
   • Jos kiinteistö on vuokrattu maanvuokrasopimuksella, myös vuokralaisen tulee allekirjoittaa sopimus tai antaa hyväksyntänsä rakennusrasitteen perustamiselle erillisessä, allekirjoitetussa asiakirjassa
   • Kiinteistön omistaja tai vuokralainen voi myös valtuuttaa asiamiehen allekirjoittamaan sopimuksen yksilöidyllä valtakirjalla.
   • Rasitesopimukseen voi sisältyä useita ja usean eri kiinteistön rasitteita. Samassa rasitesopimuksessa voidaan sopia sekä rakennus- että kiinteistörasitteista. Mikäli näin tehdään, viranomaisia varten on syytä olla kaksi allekirjoitettua rasitesopimusta ja edellisessä kappaleessa mainittuja asiakirjoja, koska niitä tarvitaan rakennusrasitepäätöksen asiakirjoihin liitettäväksi.
   • Rasitesopimuksen liitteenä tulee olla kartta- ja piirustusaineisto, josta käy ilmi, mistä rasitteesta on sovittu.
   • Mahdollisten myöhempien sopimusriitojen välttämiseksi rasitteista on syytä sopia mahdollisimman selvästi ja yksiselitteisesti. Tämän vuoksi rakennusrasitteet tulee merkitä väreillä piirustuksiin varsinkin, jos samassa piirustuksessa esitetään useita rasitteita.
   • Lupakäsittelijä voi tarvittaessa luvan hakemisen yhteydessä antaa neuvoja tavoista, joilla rakennuslupaehtojen mukaiset rasitteet merkitään piirustuksiin tai kartalle.
  • Viranomainen ei laadi rasitesopimuksia vaan kiinteistöjen omistajien on huolehdittava siitä itse.

  Rakennusrasitteen perustaminen

  Rakennusrasitteen perustamisesta päättää Espoossa rakennusvalvontakeskuksen rakennuslakimies. Kirjallinen hakemus toimitetaan rakennusvalvontakeskukseen. 

  Hakemus ja sen liitteet

   • Hakemuksen rakennusrasitteen perustamiseksi voi tehdä vapaamuotoisena tai siihen voi käyttää rakennusvalvontakeskuksen lomaketta.
   • Kaikkien kiinteistönomistajien ja kiinteistöä maanvuokrasopimuksen nojalla hallitsevien on allekirjoitettava hakemus. Vaihtoehtoisesti hakijat voivat valtuuttaa asiamiehen hoitamaan asian yksilöidyllä valtakirjalla. Jos rasitesopimuksen tai hakemuksen on allekirjoittanut valtuutettu, hakemukseen liitetään valtakirja tai valtakirjat alkuperäisenä.
   •  Hakemukseen tulee liittää allekirjoitettu rasitesopimus sekä alkuperäinen kartta- ja piirustusaineisto, josta käy ilmi, mistä rakennusrasitteesta on sovittu.
   •  Mikäli rasitesopimuksen osapuolena olevan kiinteistön omistaa asunto-osakeyhtiö taikka muu yritys, hakemukseen on liitettävä kaupparekisteriote. Yhteisön tai säätiön on liitettävä hakemukseen ote yhdistys- tai säätiörekisteristä. Rekisteriotteesta viranomainen tarkastaa, että rasitesopimuksen on allekirjoittanut siihen oikeutettu henkilö tai henkilöt.
   •   Hakemukseen on lisäksi liitettävä asunto-osakeyhtiön (ylimääräisen) yhtiökokouksen pöytäkirja tai sen ote, josta käy ilmi yhtiön hyväksyneen rasitesopimuksen itseään sitovaksi. Mikäli asunto-osakeyhtiö omistaa oikeutetun kiinteistön, selvitykseksi yhtiön hyväksynnästä riittää hallituksen kokouksen pöytäkirja tai sen ote. Muiden yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden rasitesopimusten hyväksymisestä tehtyjen päätöksien lainmukaisuus tarkastetaan tapaus tapaukselta ao. säännösten perusteella.
   • Rakennusvalvontakeskus saa tiedon myönnetyistä lainhuudoista viranomaisteitse, joten hakemukseen ei tarvitse liittää lainhuutotodistusta, mikäli hakijalla on lainhuuto sopimuksen kohteena olevaan kiinteistöön. Muussa tapauksessa hakemukseen tulee liittää selvitys kiinteistön omistus- tai hallintaoikeudesta. Selvitys voi olla esim. kauppakirja.
  • Hakemuksessa tulee ilmoittaa kuka tai ketkä maksavat rakennusrasitteen perustamisesta perittävän maksun. Mikäli maksajaa ei ole ilmoitettu, maksu jaetaan rasitesopimuksen osapuolien kesken ja peritään heiltä.

  Paljonko rasitteen perustaminen maksaa?

  Rakennusvalvontataksan 16 §: mukaan rakennusrasitteen perustamisesta peritään päätöskohtainen maksu 240 euroa, joka sisältää yhden rakennusrasitteen. Jokaisesta seuraavasta rakennusrasitteesta peritään lisäksi 120 euroa. Molemminpuolisesta rasitteesta peritään kaksi maksua.

  Rakennusrasitteiden merkitys

   • Rakennusrasitteen perustamispäätöksen saatua lainvoiman ote rasiteasiain pöytäkirjasta lähetetään kiinteistörekisterinpitäjälle, joka tekee rakennusrasitteen perustamisesta merkinnän kiinteistörekisteriin asianomaisten kiinteistöjen kohdalle.
   • Kiinteistörekisteriin merkitty rasite on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyisi myöhemmin toiselle omistajalle.
   • Kiinteistöä käytettäessä rasitteen mukaisia oikeuksia ei saa loukata.
  • Jos rasitetulle kiinteistölle myöhemmin haetaan rakennus- tai muuta lupaa, lupaviranomainen osaltaan varmistaa, että rakennettaessa tai muutoksia suunniteltaessa ja tehtäessä rasitteet otetaan huomioon.

  Rakennusrasitteen hakeminen

  Tontin ostamisesta

  Maaseudun kaavoittamattomalla alueella tontit (tilat) voivat olla hyvinkin suuria. Kunnat ovat alkaneet mm. haja-asutusalueiden jätevesimääräysten vuoksi edellyttää kaavoittamattomilta alueilta tonteilta vähimmäiskokoa, joka voi olla 1500-2000-5000 m2. Kaavoittamattomilla alueilla ei ole kunnallistekniikkaa, siksi usein suositellaan siirtymään kaavoitetuille kaupunki alueille joissa tämä on valmiina. 

  Suomessa myös pienet tontit ovat erittäin kysyttyjä kaupunkialueilla, tontteja ei ole riittävästi tarjolla ainakaan kasvukeskuksissa. Kaupungissa omakotitalon tontin koko voi olla pienimmillään jopa noin 400 m².

  Tontin hinta vaihtelee Suomessa erittäin paljon pääkaupunkiseudulta maaseutukuntiin. Kaavoitetun maan hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten asemakaavoitus, tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus. Tonttien arvo kannattaa etenkin arvokkaiden tonttien kohdalla kääntyä asiantuntijan, esimerkiksi alueella toimivan kiinteistönvälittäjän tai auktorisoidun kiinteistöarvioijan puoleen. 

  Kaavoitus ratkaisee

  Asemakaavassa esitetään rakennuskorttelien rajat ja osoitetaan rakentamisen määrä. Tontin rakennusoikeus kertoo, kuinka paljon tontille saa rakentaa. Se ilmoitetaan kerrosalana tai tehokkuuslukuna (esim. e = 0,25) Suurin sallittu kerroslukumäärä on kaavassa merkitty roomalaisella numerolla (esim. II). Tontin täydennysrakentamista rajoittavat tontilla mahdollisesti jo olevat rakennukset, joihin osa rakennusoikeudesta on jo käytetty. Kunnan rakennusvalvonnasta selviää sekä tontin käytetty että käyttämätön rakennusoikeus. Aina pitää tutustua kaavaotteeseen ja kaavan merkkeihin nämä kertoo mitä tontille saa rakentaa. Kaavaotteen ja merkkien selitykset voi tilata tonttia myytävästä kunnasta, ne pitäisi olla olemassa itse tontin myyjällä, esittää vakuudeksi miten tontille saa rakentaa ja minkälaisen talon.

  Rakennusjärjestys esim. Espoo

  Tontin rakentamista suunnittelevan kannattaa tutustua kunnan rakennusjärjestykseen ja mahdollisiin aluetta koskeviin rakentamistapaohjeisiin. Rakennusjärjestyksen määräykset ovat osa kunnan rakentamisen ohjausta. Määräykset koskevat koko kuntaa tai sen osaa. 

  Tontin tekniset liittymät

  Vesijohto- ja viemäriliittymien sekä sähkö- ja kaukolämpöliittymien liittymismahdollisuudet ja niiden sijainti vaikuttavat rakentamiseen. Alueen kunnallistekniikan tila ja liittymäkohtien sijainti tuleekin selvittää kunnasta ennen rakennusprojektin käynnistämistä. Liittymismaksujen suuruudet selviävät kunnasta. Kunta voi edellyttää uudisrakennukselta vesi- ja viemäriverkkoon liittymisen lisäksi myös liittymistä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon. 

  Tarvittavat asiakirjat ja viranomaiskäsittelyt

  Kiinteistön ostaminen edellyttää melkoista määrää asiankirjoja ja viranomaiskäsittelyä. Viralliset asiakirjat ovat maksullisia, jos on kuolinpesä asiakirjat lisääntyy merkittävästi. Tämä lista tarvittavista asiakirjoista ei ole kattava, vaan suuntaa antava. 

  • kunnan kiinteistövirasto tai maanmittaustoimistosta
  • kiinteistörekisterin ote
  • kiinteistörekisterikartta
  • kunnan kiinteistövirastosta, käräjäoikeudesta, kihlakunnanvirastosta tai maanmittaustoimistosta:  lainhuutotodistus, rasitustodistus
  • kunnan kiinteistövirastosta tai rakennustarkastajalta:  jäljennös alueen kaavoista, rakennuksen piirustukset ja rakennuslupa

  Kauppakirja

  Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai valtakirjalla heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja julkisen kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Kauppakirjan muoto on määritetty maakaaressa. Kauppakirjan tekeminen ei ole yksinkertainen asia, kauppakirjan tekeminen pitisi jättää ammattilaisten tekemiseksi.

  Lainhuudon hakeminen

  Ostajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kauppa on tehty. Lainhuudatuksessa käräjäoikeus tutkii kaupan muotovaatimuksen ja merkitsee uuden omistajan rekisteriin. Ohjeita lainhuutohakemuksen tekoon saa käräjäoikeudesta. Hakemukseen liitetään mm. alkuperäinen kauppakirja ja sen jäljennös. Kirjaamisen jälkeen käräjäoikeus palauttaa alkuperäisen kauppakirjan. Yleensä lainan antava pankki huolehtii lainhuudon toimittamisesta.

  Lainhuudon saadakseen ostajan tulee suorittaa kiinteistön kaupasta perittävä varainsiirtovero. Määräalan lohkominen tulee vireille automaattisesti, kun lainhuuto on myönnetty. 

  Rakentamisen aloittamisesta

  Omakotitalon Rakentaminen Itse tekemällä vai teettämällä!

  Rakennustehtävien töiden osuus on suurin paikalla rakennettaessa. Tämän ratkaisun valitsee noin neljäsosa omakotirakentajista. Näistä puolella on halu tehdä rakennustyöt pääasiassa itse. Talon rakentaa lähes kokonaan rakennusalan ammattilainen tai vähintäänkin kokenut rakentaja. Kun ulkopuolista työvoimaa käytetään, ei oman työn osuus nouse yhtä suureksi. 

  Talon voi rakennuttaa paikalla myös kokonaisurakkana tai muuten täysin ulkopuolisiin tekijöihin nojautuen avaimet käteen periaatteella. Omakotitalon rakentaminen vaatii paljon aikaa jota emme ehkä osaa edes ajatella, aika on noin kaksi miestyövuotta, kun mukaan lasketaan suunnittelu, rakennuttaminen, työmaajohto, erilaiset järjestely- ja aputyöt sekä rakennusosien asennukset. Aika vaihtelee toki suuresti käytettävästä ajasta, tiedoista ym. muista resursseista riippuen.
  Omakotirakentamisen toteutustavan valinta ei ole mutkaton asia. Valinnassa vaikuttaa kaksi suuntaa toisaalta siitä, millaisina kokonaisuuksina talo tai sen osat hankitaan ja toisaalta erilaisten töiden tekijöistä. Helpommalla pääsee talopaketti hankinnoissa, mukana tulee osa rakentajista ja avaimet käteen -taloissa lähes kaikki valinnasta riippuen. 
  Paikalla rakentamisessa tai valitessa suppean talopaketin jää runsaasti sekä ammatti että aputöitä. Yhä useampi rakentaja päätyy ulkopuoliseen työsuoritukseen ja oman työn osuus vähenee. Suurta aikaa vaativaa rakentamista välttää suuri joukko halukkaita rakentajia siksi avaimet käteen valmius on alkanut olemaan kysytty rakentamistapa!
   

  Näin rakentaminen lähtee käyntiin!

   Tässä pieni yhteenveto rakentamisen eri vaiheita, sekä mitä sen alullepanemiseen tarvitaan. Rakentaminen on valtava prosessi, selviät ottamalla asioista selvää ja olemalla aktiivi. Jos valinta on talopaketti rakentaminen on myyjä (edustaja) avainasemassa rakentamisen aloituksessa yhdessä hankitun mestarin kanssa!

  Rakennuttajan pitää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa palkata pääsuunnittelija ja myös mestari koska mestarin apu aikaisessa vaiheessa auttaa moniin käytännön asioihin.  

  Hanki tontista tiedot, sekä pohjatutkimus

  Rakennuksen kestävyyden lähtökohtana ovat hyvin tehdyt perustukset, jotka täyttävät kaikki vaatimukset. Perustusten suunnittelun pohjana tulisi olla maaperätutkimus, tämä nykyään vaaditaan useassa kunnassa jo rakennuslupaa haettaessa, on yksi edellytys. Usein maaperätutkimukseen liittyy tontin paalutustarve, tämä lisää rakentajalle lisäkustannuksia, ehkä huomattaviakin.

  Talon suunnitteluun tarvitaan kunnalta saatavia papereita (rakennusvirasto). Ensimmäisiä joita tarvitaan on tonttikartta kaavamääräyksineen ja rakennustapaohjeineen. Tonttikartassa näkyy korkeuskäyrät ja vähintään tie ja katukorot sekä alin viemäröitävä taso, josta tiedetään, tarvitaanko jätevesille pumppaamo. Tarvitaan myös sähkö, vesi, viemäri- ja mahdollisen kaukolämpöliittymän merkityt paikat. Muitakin tekemisiä tarvitaan tontilla, joudut raivaamaan kasvillisuutta, ehkä isojakin puita. Puiden kaatoon kannattaa myös pyytää kunnalta lupa.

  Ja jos tontilla on vanha purettavana pitämäsi rakennus hae siihenkin kunnalta purkulupa.

  On aika suunnitella talon pohjakuvaluonnos

  Olet kenties jo suunnitellutkin asunnon tiloja miten ne palvelisi parhaiten perheesi tarpeita. Kun tontin tiedot ja pohjatutkimus (tarvittaessa) on tehty tiedät jo millaisen talon saat rakentaa, joko yksikerroksinen tai kaksikerroksinen, ehkä 1½ kerroksinen jne. Saatujen tietojen pohjalta tiedät myös miten voit talosi sijoittaa tontille. Asemakaava auttaa suunnittelussa ole yhteydessä omaan arkkitehtiin hänen kanssaan voitte alkaa suunnittelemaan pohjakuvaa.

  Esimerkkejä valmiusasteista tarjouksen pyyntöön talotoimittajilta

  • Valmiusaste teidän valinnan mukaan
  • Avaimet käteen (muuttovalmis) kalusteet, kodinkoneet ym. koneet ja laitteet mukana! Tehty alusta loppuun kaikin tavoin valmiiksi, lopputarkastettuna!
  • Maapohjatyöt ja perustukset
  • Perustukset (ei maapohjatöitä)
  • Talopaketti vesikattoon (kate asennettu)
  • Talopaketti vesikattoon (ei katetta asennettu, vain ruoteeseen)
  • Kaikki sisätyöt (huoneet ja kosteat tilat)
  • LVI-ja sähkötyöt
  • Pihatyöt valinnan mukaan
  Rakentamaan ei vielä pääse, on haettava rakennuslupa

  On tapahtunut paljon asioita ja myös asioiden selville ottamista ennen kuin ollaan tässä tilanteessa rakennusluvan hakemisessa. Lupa vaaditaan luonnollisesti (pääsääntöisesti) myös muille tontille tuleville rakennuksille ja rakennelmille. Asia kannattaa tarkistaa rakennuspaikkakunnan rakennusvalvonnasta.

  Rakennuslupaa anottaessa tarvitaan rakennuksen piirustukset, sekä erinäinen joukko muita asiakirjoja ja todistuksia joiden määrä ja sisältö vaihtelevat paikkakunnasta riippuen. Näiden asiakirjojen ja paperien (paperisota) hoitoa ei rakentajan välttämättä tarvitse itse hoitaa, osan voi jättää suosiolla pääsuunnittelijalle ja vastaavalle mestarille. Timantti Kodit hoitaa pääpiirustukset, erillisestä sopimuksesta useita muitakin!

  Suunnitelmat ja asiakirjat voi ennen virallista rakennusluvan jättämistä käydä tarkistuttamassa paikkakunnan rakennusvalvonnassa, tätä on alettu pitämään käytäntönä, eli jo vaaditaan useissa kunnissa. Ennakkotarkistuksella varmistetaan, että suunnitelma täyttää rakennuspaikalla voimassaolevat vaatimukset ja asiakirjat ovat muutenkin asiallisessa kunnossa. Tämä varmistus auttaa luvan käsittelyssä eikä luvan myöntäminen turhaan viivästy rakennuslupahakemuksessa olevien puutteiden vuoksi. Virallinen rakennuslupakäsittely vie muutamasta viikosta kuukausiin, paikkakunnista ja hakemusten määrästä johtuen.

  Itse lupahakemukseen tulee pääkuvien lisäksi useita erilaisia selvityksiä (asiapapereita, lomakkeita täytettynä) näihin pääset osaksi tutustumalla sivuillamme. Kaikkiin löytyy tietoa myös kuntien omilta sivuilta, olemme keränneet näitä sivustoomme. Kannattaa täyttää kaikki tarvittavat asiakirjat huolella ettei niiden seurauksena ole viivästyksiä lupahakemuksen käsittelyssä.

  Useissa kunnissa on tapana, että tavataan kunnan lupakäsittelijä ensimmäiseksi lupa-asiakirjojen kanssa. Tämän tapaamisen perusteella käydään kaikki asiat läpi, tarvitaanko lisäselvityksiä ym. ennenkuin asiakirjat jätetään viralliseen lupakäsittelyyn. Näin vältetään lupakäsittelyn viivästyminen, uusien selvitysten hankkimisessa kuluu aikaa. Myös käsittelyjä hoitavien kunnan työntekijöiden kesälomat sotkevat lupakäsittelyjä, nämäkin on syytä ottaa huomioon.

  Avaimet käteen talo, Valmistalo, Talopaketit, Talonrakennus

  Omakoti on edullisin asumismuoto (okt)

  Omistusomakotitalo on ylivoimaisesti edullisin asumismuoto. Ensinnäkin omakotiasuminen on omatoimista joka lähes aina pakottaa säästämään. Jos rakennusvaiheessa on otettu paljon velkaa, sitä tulee lyhentää samalla säästetään omaa taloa, kunnes koittaa päivä jolloin velka on maksettu ja talo on oma. Omakotitalossa omistaja on samalla isännöitsijä, talonmies ja remonttimies säästäen samalla merkittävästi asumisen kustannuksissa. Kun pääomaa on pienennetty tai kokonaan maksettu, päästään nauttimaan itsellisestä ja edullisesta asumisesta. Käytännössä kustannukset ovat pudonneet 2-3 euroon/m2/kk voidaan sanoa, että murto-osaan vuokra-asunnon asumiskuluista.

  Edullisin tapa (paikalla rakentaminen)

  Paikalla rakentaminen omasta puutavarasta (omasta metsästä sahattuna, aikoinaan) itse rakentaen ns. hartiapankki -ratkaisuna on kokonaiskustannuksiltaan edullisin tapa rakentaa. Tämä tapa vaatii paljon aikaa, vaivaa ja ammattitaitoa rakennustyön kaikissa vaiheissa. Harvoin löytyy kokonaisvaltaista osaamista.

  Mikäli ammattitaitoa ja aikaa on vain vähän, saattaa rakentamisessa sattuneet rakennusvirheet tulla kalliiksi myöhemmin. Myös voimat voivat loppua kesken rakentamisen, oikeita mittasuhteita ajankäytöstä on vaikeaa arvioida, ellei ole ammattitaitoa rakentamisen aika pitenee huomattavasti. Siksi tämä tapa sopii parhaiten ammattilaisille tai kokeneelle rakentajalle.

  Paikalla rakennettaessa työmaalla tehtävien töiden osuus on suurin, kun talopaketti ratkaisuissa työmäärä oleellisesti vähenee.

  Omakotitalon rakentaminen paikalla vaatii tunnetusti jopa yli 3500 työtuntia, kun mukaan otetaan rakentamisen kaikki vaiheet esim. rakennuttaminen, suunnittelu, työnjohto, aputyöt, aliurakat, tavaroiden hankinta ja varsinaiset rakennustyöt. Kuukauden kesäloman aikana henkilö ehtii täysipäiväisesti tehdä 150 - 200 tuntia tehollista rakennustyötä, tästä voi laskea rakentamiseen menevän kokonaisajan vuosissa. Rakennuksen rakentamisen tuntimäärään ja kustannusten määrään vaikuttaa aina tontin maaperä (maan vaihto, kallion räjäytys ym.), rakennuksen kokonaisneliöt ja monimuotoisuus sekä sen laatu ja materiaalivalinnat.

  Rakentamiseen ryhtynyt voi saada itselleen rakennusapua omista sukulaisista tai vain palkkaamalla eri työvaiheisiin ammattirakentajia, mutta tällöin rakentajan oma vastuu laajenee. Lisäksi mukaan tulee myös työnantajan rooli kaikkine työnantajan velvoitteineen. Tarkoittaa esim. sitä, että palkanlaskennan ja vakuutuksien on syytä olla kunnossa.

  Valmis talopaketti vai avaimet käteen?

  Talopaketti ei ole vielä ns. Avaimet käteen valmis. Talopakettien toimitussisällöt vaihtelevat paljon. Normaalisti talopakettien toimitussisältö saattaa silti edustaa vasta 30-40 % talosta valmiina. Talopaketeiksi ymmärretään silloin erisisältöiset elementtipaketit.

  Aito Avaimet käteen paketti sisältää harvoin perustuksia, tontin hintaa ja ulkopuolisen valvojan kustannusta. Mitä sitten ymmärretään avaimet käteen paketilla? Sen tulisi tarkoittaa sitä, että omakotitalo saadaan valmiina ja kokonaisuutena, jolla on jokin loppuhinta. Siihen ei saa tulla enää mitään lisäkustannuksia jos niin sovitaan.

  On kallista uskoa talomyyjän antamaan mielikuvaan helposta ja edullisesta rakentamisesta. Hänen myymänsä talopaketti myydään yleensä pystytettynä ja vesikate asennettuna. Pahimmillaan rakentaja voi olettaa, että lähes kaikki kulut ovat paketissa mukana. Ennen kuin on päästy edes työn alkuun, selviää, että tontille tehtävät maankaivutyöt ja rakennuksen perustustyöt eivät kuuluneetkaan kauppaan! Myös monia muita rakentamisen tehtäviä saattaa puuttua, kun ei ole ymmärtänyt talopaketti sisältöä!

  Paras tapa (kilpailuttava rakennustapa)

  Kun rakentamaan ryhtyvä ei halua tehdä kaikkea itse (tekee minkä todella osaa), mutta haluaa pitää kustannukset kurissa, kannattaa valita kilpailuttava rakennustapa.

  Kilpailuttavassa rakennustavassa rakentaja voi itse toimia hankkeen vetäjänä, myös osallistua rakentamiseen. Tällöin esimerkiksi kustannukset pysyvät rakentajan hallinnassa koko rakentamisen ajan.

  Kilpailuttavassa rakennustavassa on tarkoituksena kilpailuttaa rakennushanke sopivan kokoisissa paloissa työvaiheina (erilaisten ammattiryhmien tekemänä) osaurakoina, huolehtia rakennuksen eri osa-alueiden rannusvaiheiden yhteen sovittamiselta.

  Tietoa hakemistosta

  PalveluitaINFO on ammattimainen ja luotettava yrityshakemisto. Voit nyt luoda ammatillisen yrityshakemiston, josta olet aina unelmoinut.

  Voit luoda ja hallita tehokkaasti minkä tahansa tyyppisiä hakemistoja.

  PalveluitaINFO
  Sinikalliontie 14, 02630 Espoo
  myynti@palveluita.info
  puh: 0400800182

  © 2019 PalveluitaINFO. Kaikki oikeudet pidätetään

  Search