Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen sekä sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§)

Lupahakemuksen valmistelu

Rakennusluvan hakemista valmistellessa hankkeeseen ryhtyvän tulee:
  1. varmistaa, että hänen käytössään on pätevät suunnittelijat
  2. varmistaa, että rakennuspaikkaan kohdistuvat luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät
  3. hankkia suunnittelun lähtöaineisto
  4. varmistaa, että pääsuunnittelija sopii ennakkoneuvottelun alueen lupavalmistelijan kanssa
Rakennushankkeen suunnittelijat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat.

Suunnittelua aloitettaessa rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee pääsuunnittelijaa apuna käyttäen selvittää rakennushankkeen vaatimat ja tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä huolehtia rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen määrittelemisestä.

Rakennushankeen vastuulliset suunnittelijat tulee valita siten, että heillä on tosiasialliset edellytykset hoitaa tehtävänsä määräysten ja asetusten edellyttämällä tavalla. Ilmoitetun vastuullisen suunnittelijan valinnassa on pätevyyden lisäksi otettava siis huomioon se, että hänen tulee olla rakennustyömaan käytettävissä koko rakennustyön ajan, koska hänen tehtäviinsä kuuluu mm. suunnitelmien ja selvitysten toimittaminen rakennusvalvontaan, tarvittavien työnaikaisten muutossuunnitelmien laatiminen ja osallistuminen rakennustyön valvontaan siten kuin on erikseen määrätty tai aloituskokouksessa osoitettu.

Rakennuspaikkaan kohdistuvat luvan myöntämisen edellytykset

Asemakaava-alueella tontti tulee olla mitattu ja rekisteröity ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää.

Mahdollisista kaavatulkinnoista, kaupunkikuvallisista ratkaisuista ym. tulee varmistua neuvottelemalla alueen lupakäsittelijän kanssa riittävän ajoissa. Jos hanke poikkeaa vähäisesti säännöksistä tai kaavasta on varmistettava rakennusvalvonnan kanta poikkeamiin. On kuitenkin hyvä muistaa että, poikkeaminen edellyttää aina tontin tai alueen käyttöön liittyvää erityistä syytä. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön, esteettömyyden, suojelutavoitteiden tai liikenneolojen kannalta, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella.

Hankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa edellyttävätkö poikkeamiset mahdollisesti poikkeamispäätöstä. Mikäli asemakaavasta tai rakentamista koskevista säännöksistä poiketaan vähäistä enemmän, tulee hankkeelle hakea poikkeamispäätös Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta ennen rakennusluvan hakemista.

Espoon asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta jolla rakennuslupien hakeminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveratkaisua (Espoon kaupungin rakennusjärjestys 28 §).

Suunnittelun lähtöaineisto: 

- Rakennuslupakartta-aineisto (käsittää mm. asemakaavakartan määräyksineen ja kiinteistörekisteriotteen)
- Poikkeamispäätös tarvittaessa
- Suunnittelutarveratkaisu tarvittaessa
- Vesijohdon ja viemärin liitoskohtalausunto
- Katukorkeusilmoitus
- Mahdolliset maanalaiset johdot

Selvitys rakennuspaikasta:

  • rakennuspaikan lähtötilanne sekä tontin ympäristön rakennuskanta (valokuvia)
  • rakennuspaikan korkeudet (pintavaaitus, katukorkeusilmoitus)
  • rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteet (pohjatutkimus, perustustapalausunto, pohjaveden korkeusasema)
  • rakennuspaikan terveellisyys (esim. selvitys mahdollisesta pilaantuneesta maaperästä ja sen puhdistuksesta)
  • tonttialueen kuivatus sekä luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen
  • talousvesien käsittely (vesi- ja viemäriliittymät, liitoskohtalausunto / kiinteistökohtainen jätevesien käsittely verkostojen ulkopuolella)