Rakennusluvan hakeminen 

Rakennuslupa-asiat hoituvat parhaalla mahdollisella tavalla oikea-aikaisesti, tehokkaasti ja joustavasti, kun hankkeesta tullaan neuvottelemaan rakennusvalvonnan lupavalmistelijan kanssa jo ennen suunnittelun aloittamista ja kun hankitaan pätevä pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat.  Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

Tärkeä ennakkoneuvottelu

Ennakkoneuvottelussa selvitetään rakentamisen edellytykset, kuten hankkeeseen tarvittava suunnittelupätevyys, asemakaavan asettamat vaatimukset ja mahdollisten muiden lupien tarve. Samalla annetaan myös alustavaa yleisneuvontaa mm. kaupunkikuvallisista tavoitteista, teknisistä vaatimuksista, melu ja luvan hakemisesta.

Rakennuslupamenettelyssä luvanhakija tai mieluummin yhdessä suunnittelijan kanssa esittelee rakennuslupahakemuksensa suoraan alueen lupavalmistelijalle, joka pienemmissä hankkeissa myös myöntää rakennusluvan. 

Tässä esittelyssä lupavalmistelija perehtyy rakennushankkeeseen ja saa suunnittelijalta ja luvanhakijalta kaikki lupakäsittelyä varten tarvitsemansa tiedot ja selvitykset. Jos hakemusta ei voida sellaisenaan hyväksyä, saa suunnittelija/luvan hakija samalla lupavalmistelijalta kaikki tarvittavat tiedot lupahakemukseen mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä ja rakennussuunnitelmaan mahdollisesti tarvittavista korjauksista ja muutoksista. Lupahakemukseen tarvittavat liiteasiakirjat voivat vaihdella. Lausunnot voivat aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin.

Joustavan lupakäsittelyn mahdollistamiseksi on suositeltavaa, että luvanhakija käy suunnittelijansa kanssa esittelemässä rakennussuunnitelmaansa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen lopullisten suunnitelmien tekoa. Tällöin jo alkuvaiheessa voidaan ottaa kantaa siihen, onko suunnitelma hyväksyttävissä ja vältytään suunnitelmien myöhemmältä korjaamiselta ja muutoksilta. Samalla luvanhakija saa tiedot rakennusluvan myöntämisedellytyksistä, tarvittavat lausunnot sekä lupahakemuksen liitteeksi tarvittavista selvityksistä ja asiakirjoista. Erilaiset selvitykset mm. ääneneristyselvitys ja lausunnot voivat aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin, muutokset on tehtävä myös pääpiirustuksiin ennen lopullista piirustuksien toimitusta lupakäsittelyyn.

Rajanaapureille ilmoittaminen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on lain mukaan pääsääntöisesti ilmoitettava rakennuspaikan rajanaapureille. Tämä ilmoittaminen voidaan hoitaa joko viranomaisten tai luvan hakijan toimesta. Viranomaisen toimesta tapahtuva ilmoittaminen on maksullista. Luvan hakijan hoitaessa itse ilmoittamisen, on suositeltavaa, että hän käy henkilökohtaisesti tapaamassa rajanaapureita ja esittelee heille rakennushanketta koskevat suunnitelmansa. Jos naapurit ovat vaikeasti tavoitettavissa, voidaan ilmoittaminen hoitaa kirjallisestikin sitä varten laadituilla lomakkeilla. Luvan hakijan toimesta tapahtuneesta tiedottamisesta on liitettävä selvitys lupahakemuksen liitteeksi. Naapureilla on myös mahdollisuus tutustua rakennushankkeen suunnitelmiin rakennusvalvonnassa.

Soveltuvuus Rakennuspaikalle

Rakennuslupamenettelyssä tarkastetaan muun muassa, että suunniteltu rakennus soveltuu rakennuspaikalle, sitä ympäröiviin rakennuksiin, kaupunkikuvaan ja ympäristön vaatimuksiin. Tämän vuoksi valmista talopakettia suunnittelevan ei missään tapauksessa tule tehdä talopaketista sitovaa tilausta, ennen kuin rakennusvalvonnassa on selvitetty, että kyseinen talotyyppi sellaisenaan soveltuu rakennuspaikalle ja että edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ovat olemassa. Samoin myöskään paikalla rakennettavaa taloa koskevia lopullisia suunnitelmia ja rakennuspiirustuksia ei tulisi laatia, ennen kuin luvan myöntämisedellytykset on tutkittu. Esim. ympäristömelu (tieliikenne-, rata- ja lentomelu) voi asettaa vaatimuksia rakenteille, huoneiden sijoittelulle ja melusuojauksille niin rakenteellisille kuin meluaidoille/valleille. Ympäristömelu asettaa vaatimuksia rakenteiden ja rakennusosien ääneneristävyyksille ja jopa pinta-aloille. Nämä vaatimukset selviävät rakennuslupaan liitettävästä ääneneristävyysselvityksestä, pääpiirustuksien rakenteet pitää olla ääneneristysselvityksen mukaiset.

Lupahakemuksen käsittely

Rakennuslupahakemus otetaan vastaan siinä vaiheessa kun on todettu, että sen liitteenä ovat kaikki käsittelyn edellyttämät selvitykset ja rakentamissuunnitelma on hyväksyttävissä. Tämä jälkeen virkamiestyönä tapahtuva lupahakemuksen valmistelu tapahtuu varsin nopeasti ja pienehkön hankkeen, esim. omakotitalon, rakennuslupa myönnetään yleensä 1- 2 kuukaudessa riippuen hankkeesta, lausunnoista ja naapurien mahdollisista huomautuksista. Suurille rakennushankkeille luvan myöntää ympäristölautakunnan rakennuslupajaosto. Kun rakennuslupa on myönnetty, lähetetään luvanhakijalle lupa päätös piirustuksineen (voi myös sovittaessa noutaa) sekä erikseen luvan käsittelystä perittävää maksua koskeva lasku. 

Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitus rakennusluvan myöntämisestä pannaan nähtäville rakennusvalvonnan ilmoitustaululle. Viranhaltijan päätöksellä myönnettyyn rakennuslupaan, jollaisia kaikki yhden tai kahden asunnon pientalojen rakennusluvat ovat, voidaan tyytymättömyyttä esittää asiaa koskevalla oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista.

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 14 päivää päätöksen antamisesta ja oikaisuvaatimus käsitellään Vantaan ympäristölautakunnan rakennuslupajaostossa. Jaoston päätöksestä voidaan edelleen valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiselle on 30 päivää jaoston päätöksen antamisesta. Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen ja valituksen voi tehdä luvan hakija, rakennuspaikan rajanaapurit sekä muu sellainen henkilö, jonka etua tai oikeutta lupapäätös koskee ja kunta. Maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevissa valitusoikeus on laajempi, valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; kunnan jäsenellä; kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, sekä alueellisella ympäristökeskuksella (MRL 192 §).

Jos päätöksen osalta ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta määräajan kuluessa, lupapäätös saa lainvoiman ja rakennustyö sen perusteella voidaan aloittaa. Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus.